Gardentasun ataria

1.- SARRERA

FUNDACIÓN REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA (aurrerantzean, RSF) Euskadiko Fundazioen Erregistroan inskribatuta dagoen fundazio bat da, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2011ko urriaren 31ko Aginduaren arabera, zeina azaroaren 7ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, F-307 erregistro zenbakiarekin, 3. sekzioan.

 Estatuko Buletin Ofizialean 2013ko abenduaren 10ean argitaratu zen 19/2013 Legeak, abenduaren 9koak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, bere 3. artikuluan ezartzen du erakunde hauei ezarriko zizkiela “Publikotasun Aktiboa”-ri buruzko I. Tituluko II. Kapituluko xedapenak: urtebetez 100.000 euro baino gehiagoko laguntza edo diru laguntza publikoak jasotzen dituzten erakunde pribatuak.

Gaur egun, RSFk ez du 100.000 eurotik gorako laguntza eta dirulaguntzarik jasotzen, eta, ondorioz, ez zaizkio 19/2013 Legean jasotako betebeharrak aplikatzen.

Hala eta guztiz ere, RSFk informazio hau argitaratu nahi du, interes orokorrekoa dena:

2.- ERAKUNDEARI ETA ANTOLAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA

A.- RSFren funtzioak

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, SADek eratu zuen RSF, 2011ko uztailaren 15ean notario aurrean egindako eskritura bidez, eta, bere Estatutuetako 3. artikuluak xedatzen duenez, bere helburuak dira kirol, kultur eta gizarte jarduerak zabaldu, sustatu eta bultzatzea.

B.- Araudi aplikagarria

RSF zuzenbide pribatuko fundazio bat da, eta, funtsean, bere Estatutuetan eta honako xedapen orokor hauetan xedatutakoaren arabera arautzen da: 9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa; eta 115/2019 Dekretua, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena.

C.- Antolamenduaren egitura

RSFk, estatutuen 7. artikuluaren eta hurrengoen arabera, Patronatu bat dauka, eta hori da Fundazioaren gobernu, administrazio eta ordezkaritza organo gorena. Gutxienez bost eta gehienez bederatzi kidek osatzen dute, berezko lehendakaria REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, SADeko Administrazio Kontseiluko lehendakaria izanik, gainerako kideak aipatu Kontseiluak izendatzen dituelarik.

Gaur egun, Patronatua kide hauek osatzen dute:

Lehendakaria: D. Joaquin Aperribay Bedialauneta jauna

Kideak:

  • Alejandro José Uranga Sarasola jauna

  • Maite Azkoaga Rodriguez anderea

Idazkaria: Ángel María Oyarzun Narváez jauna

Diruzaina: Joseba Imanol Ibarburu Uranga jauna

3.- EKONOMIARI, AURREKONTUARI ETA ESTATISTIKARI BURUZKO INFORMAZIOA

A.- Indarrean dauden kontratuak

Fundazioak ez du indarrean kontraturik Administrazio Publikoekin.

B- Indarrean dauden hitzarmenak

Fundazioak hitzarmen bat du indarrean Kirolgi Fundazioarekin, LaLiga Genuinen parte hartzeko laguntza gisa. Dirulaguntza 13.000 eurokoa izan da 2022/2023 denboraldian.

C- Indarrean dauden dirulaguntzak eta emandako laguntzak

Fundazioak honako diru-kopuru hauek jaso ditu dirulaguntza gisa:

- Eusko Jaurlaritzaren 10.524 euro dira Euskara Plana garatzeko laguntza gisa.

- Gipuzkoako Foru Aldundiaren 20.000 euro jaso dira "Haurrak mugimenduan, babes-ohiturak sortuz eta bizimodu osasungarriak sustatuz Tacuba udalerrian" proiektua garatzeko laguntza gisa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoa Koopera programaren barruan.

D.- 2023-2024 ekitaldiko aurrekontuak

Aurrekontuak

E.- 2022-2023 ekitaldiko urteko kontuak eta auditoretza-txostena

Urteko kontuak
Ikuskapen-txostena

F.- Goi karguek jasotako ordainsariak

2022-2023 ekitaldiko urteko kotuen memoriak  honako hau adierazten du:

  • Fundazioaren Patronatuko kideek ez dute ordainsaririk jaso 2022/2023 eta 2021/2022 ekitaldietan, beren kargua betetzeagatik.

  • Halaber, aipatu ekitaldien itxieran, ez dago Fundazioak patronatukideei eta goi zuzendaritzako kideei emandako aurrerakinik, krediturik ezta pentsio, bizitza aseguru, garantia edo abalengatiko konpromisorik.